வெறுங்காலில் நடப்பது நல்லதா?

Spread the love

காலணிகளை அணிந்து நடக்கும்போது, நமது பாதம் தரையுடன் கொண்டிருக்கும் தொடர்பு மாறுவதாகப் புதிய ஆய்வு ஒன்றில் தெரியவந்துள்ளது.
  

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: