விமானப் பயணங்களுக்குப் புத்துயிரூட்டும் வழிகள் – சிங்கப்பூரும் அமெரிக்காவும் ஆராயவிருக்கின்றன

Spread the love

சிங்கப்பூரும் அமெரிக்காவும் நோய்ப்பரவலுக்கு இடையே விமானப் பயணங்களுக்குப் புத்துயிரூட்டும் வழிகளை  ஆராயவுள்ளன.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *