மியன்மாரில் உள்நாட்டுப் போர் ஏற்படும் அபாயம் -தன்னிச்சையாகச் சண்டை நிறுத்தம் செய்யும் ராணுவம்

Spread the love

மியன்மார் ராணுவம் இந்த மாதம் முழுவதும் தன்னிச்சையாகச் சண்டை நிறுத்தம் செய்வதாய் அறிவித்துள்ளது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: