மார்சிலிங் பூங்காவில் மரம் விழுந்து பெண் மாண்ட சம்பவம்: விளக்கத்திற்குக் காத்திருக்கும் குடும்பத்தார்

Spread the love

மார்சிலிங் பூங்காவில் மரம் விழுந்து டேக் லோக் சியாவ் லி எனும் 38 வயதுப் பெண் மாண்ட சம்பவம் எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்பதற்கான விளக்கத்திற்குக் காத்திருப்பதாக, அவரின் அண்ணன் கூறியுள்ளார்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *