‘மறைந்துவரும் பாரம்பரிய இந்தியப் பலகாரங்கள்’ – கை முறுக்கு செய்யத் தெரியுமா?

Spread the love

தீபாவளி போன்ற விழாக் காலங்களில் முறுக்கு முக்கியமான பலகாரம்.

முறுக்கு பல வகையில் சுடப்பட்டாலும் கை முறுக்கு செய்பவர்கள் தற்போது குறைவாகவே உள்ளனர்.

அச்சு முறுக்கைச் சீக்கிரமாகச் செய்ய முடிவதால் பெரும்பாலானோர் தற்போது அதனையே சுடுகின்றனர்.

பாரம்பரிய முறையில் கை முறுக்கு செய்யும் பக்குவம் இதோ!

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *