மனக்காயங்களை மட்டுமல்ல… வெளிக்காயங்களையும் குணப்படுத்தும் டுரியான் பழங்கள்

Spread the love

நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக ஆராய்ச்சியாளர்கள், டுரியான் பழங்களின் ஓடுகளைக் கொண்டு நுண்ணுயிர்களை எதிர்க்கும் கட்டுகளை உருவாக்கியுள்ளனர்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *