மகளிருக்கான உலகக் கிண்ணக் காற்பந்தாட்டம் – காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் அணிகள்

Spread the love


மகளிருக்கான FIFA உலகக் கிண்ணக் காற்பந்துப் போட்டி, காலிறுதிச் சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும் அணிகள்.

ஜெர்மனி – 3

நைஜிரியா – 0

ஆஸ்திரேலியா – 1

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *