நீங்கள் வாங்கும் வாசனைத் திரவம் உண்மையானதா? போலியானதா?

Spread the love80 வெள்ளிக்குமேல் விற்கப்படும் வாசனைத் திரவம் ஒரு கடையில் 12 வெள்ளிக்கு விற்கப்படுவதைக் கண்டால், அதை உடனடியாக வாங்க ஆசை இருக்கலாம்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *