நிற்கும்போது வலிக்கிறதா?

Spread the love

உணவு வாங்குவதற்கு வரிசையில் நிற்கவேண்டும், மக்கள் நெரிசல் கொண்ட பேருந்து, ரயில் ஆகியவற்றில் நிற்கவேண்டும். சில வேலைகளில் முற்றிலும் நிற்கவேண்டிய நிலைமையும் உண்டு.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: