நட்பு, மரியாதை, பரிவு, ஆறுதல்….ஒலிம்பிக்ஸில் வெளிப்பட்ட நற்பண்புகள் (படங்கள்)

Spread the love


தோக்கியோ ஒலிம்பிக் விளையாட்டுப் போட்டிகள் முடிந்துவிட்டன.

விளையாட்டைத் தாண்டிப் போட்டிகளில் வெளிப்பட்ட சில நற்பண்புகள் உலகெங்கிலும் உள்ள ரசிகர்களைக் கவர்ந்தன.

நட்பு, மரியாதை, பரிவு, ஆறுதல்… என்று இப்படிப் பலவற்றை வெளிப்படுத்தும் படங்கள்! 

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

(படம்: Instagram/Olympics)

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: