தோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டிகள்: மேடைகள், பதக்கங்கள் மறுபயனீட்டுப் பிளாஸ்டிக்கில்!

Spread the love

தோக்கியோ 2020 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் வெற்றியாளர் மேடைகள் மறுபயனீட்டுப் பிளாஸ்டிக்கால் செய்யப்படும் என்று போட்டி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். 

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *