தோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி: வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அணி நிர்வாகிகள், அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையைப் பாதியாகக் குறைக்கத் திட்டம்

Spread the love

தோக்கியோ ஒலிம்பிக் போட்டி: வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் அணி நிர்வாகிகள், அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கையைப் பாதியாகக் குறைக்கத் திட்டம்

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: