தொழில்நுட்பத் துறையில் சாதனை படைத்துள்ள 100 பெண்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்ற இருவர்

Spread the love

சிங்கப்பூரில் தொழில்நுட்பத் துறையில் உன்னதப் பங்காற்றும் 100 பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில்நுட்பத் துறையில் சாதனை படைத்துள்ள 100 பெண்களின் பட்டியலில் இடம்பெற்றவர்களில் சிலரைச் சந்தித்தது, ‘செய்தி’.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: