தும்மலை அடக்கினால் என்னென்ன ஆபத்து?

Spread the love

தும்மல் வந்தால், அதை அடக்கக்கூடாது என்று பெரியோர் பலர் கூறுவதுண்டு.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *