தீபாவளியும் பாரம்பரியமும் – வாசலில் தோரணம் எதற்கு?

Spread the love

தோரணம் வெறும் அலங்காரப் பொருள் மட்டுமல்ல. 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *