தாய்லந்து – கடைக்குள் புகுந்த 6 அடி உடும்பு

Spread the love



தாய்லந்தின் நாக்கோன் பாத்தோம் நகரில், ஒரு கடைக்குள் 6 அடி நீளமுள்ள ஆசிய நீர் உடும்பு புகுத்துவிட்டது.   



THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: