தாய்லந்தில் மேலும் கடுமையாக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகள்

Spread the loveதாய்லந்து, மூன்றாம் கட்டக் கிருமிப்பரவலை முறியடிக்க கட்டுப்பாடுகளை மேலும் கடுமையாக்கி வருகிறது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *