சேவைத்துறையில் உள்ளவர்களை அணுகும்போது எவ்வாறு நடந்துகொள்ள வேண்டும்?

Spread the love

சேவைத்துறையில் உள்ள பாதுகாவலர்கள், பேருந்து ஓட்டுநர்கள், தாதியர். அன்றாடம் மக்களுக்குச் சேவையாற்றும் இத்தகைய ஊழியர்கள் சீருடைக்குப் பின்னால் மனிதர்கள் என்பது சில சமயங்களில் மறந்துபோய்விடலாம்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *