சேர்க்கப்படும் சர்க்கரைக்கும் இயற்கையான சர்க்கரைக்கும் வேறுபாடு?

Spread the loveஉணவுகளில் சேர்க்கப்படும் சர்க்கரையை விட இயற்கையாகவே உணவுகளில் இருக்கும் சர்க்கரை ஆரோக்கியமானது.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *