செல்சியின் நிர்வாகியாகிறார் லேம்ப்பார்ட்!

Spread the love

செல்சியின் முன்னாள் நட்சத்திரம் ஃபிராங்க் லேம்ப்பார்ட் அந்த அணியின் நிர்வாகியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *