கிவிட்டோவா, ஆஸ்டபென்கோ வெற்றி | ஆகஸ்ட் 17, 2021

Spread the loveசின்சினாட்டி டென்னிஸ் தொடரின் முதல் சுற்றில் கிவிட்டோவா, ஆஸ்டபென்கோ வெற்றி பெற்றனர். அமெரிக்காவில் சின்சினாட்டி டென்னிஸ் தொடர் நடக்கிறது. பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்றில் செக் குடியரசின் கிவிட்டோவா, அமெரிக்காவின் மடிசன் கெய்சை சந்தித்தார்.THANK YOU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: