உணவுப் பொருள்களைத் தருவிப்பதில் என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்று தெரியுமா?

Spread the love

சிங்கப்பூரில் மக்கள், இருந்த இடத்திலிருந்தே தேவையான பொருள்களை வாங்கிக்கொள்ள முடிகிறது. 

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *