உடலிலிருந்து காற்றின் வெளியேற்றம் – ஏன் சத்தம்? எதனால் துர்நாற்றம்?

Spread the love

அதிகமான காற்று மலக் குடலில் தேங்கியிருந்து வெளியேறினாலும் சத்தம் அதிகமாக இருக்கும்.  

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *