இந்தியாவில் மோசமாகும் கிருமிப்பரவல் – ஓரிரவில் 53,000க்கும் மேற்பட்ட சம்பவங்கள்

Spread the love

இந்தியாவில் கிருமிப்பரவல் சூழல் மோசமாகியுள்ளது.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *