இந்தப் பொருள்கள் ஏன் இந்த நிறத்தில்?

Spread the love

பச்சை, மஞ்சள், நீலம், பழுப்பு என வண்ணங்கள் ஏராளம்.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *