ஆடையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் துண்டுக் குறிப்பு என்ன சொல்கிறது?

Spread the love


Images

  • laundry (1)

பிடித்தமான வெள்ளை ஆடையைச் சலவை இயந்திரத்தில் போட்ட பின், அது வேறு நிறமாக மாறிவிடுகிறதா?

ஆடையை நீண்டகாலம் பராமரிக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

ஆடைகளில் இணைக்கப்படும் சின்னத்தில் அதற்கான குறிப்பு இடம்பெற்றிருக்கும்.

சின்னங்களின் பொருள் தெரியாமல் பலர் ஆடைகளைச் சலவை செய்கின்றனர்.

என்ன பொருள் என்று தெரிந்துகொள்வோமா… 

ஆடையின் நீண்டகாலப் பராமரிப்புக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *